Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau - Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama prekių užsakymo (toliau - užsakymas) ar paslaugų teikimo sutarties, kuri gali apimti ir prekių pardavimą (toliau - sutartis), sudaromos tarp UAB Meco dizainas  (toliau - 4x4Shop, mūsų, mumis, mes) ir 4x4Shop kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės http://www.4x4shop.lt (toliau - e. parduotuvė) prekių ir paslaugų pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios 4x4Shop ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių ir paslaugų pirkimu - pardavimu e. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Jūs norite išsaugoti savo kontaktinius duomenis ir informaciją apie Jūsų užsakymus ar sudarytas sutartis e. parduotuvėje, gauti elektroninius pranešimus apie 4x4Shop vykdomas akcijas bei kitą aktualią informaciją, Jūs turite užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate duomenis apie save, įrašėte bei užregistravote pageidaujamą vartotojo vardą ir slaptažodį bei galiojantį el. pašto adresą.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) formuojant užsakymą ar sudarant sutartį su 4x4Shop ir/ar registruojantis e. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei šių Taisyklių 1 Priede aprašytomis „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis".

4. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos e. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes ir paslaugas e. parduotuvėje. 

5. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Jūs e. parduotuvėje, pasirinkę prekes, suvedę kontaktinius duomenis, susipažinę su šiomis taisyklėmis (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš sutinku su  prekybos taisyklėmis"), peržiūrėję suformuotą užsakymą, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti" ir įvykdote apmokėjimą.

II. Jūsų teisės ir pareigos

7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir paslaugą iš e. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių ir paslaugų.

8. Jūs, naudodamasis e. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis Elektroninės prekybos taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

9. Jūs pateikdami užsakymą ar sudarydami sutartį su 4x4Shop, taip pat e. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdami duomenis atnaujinti.

10. Jūs sutinkate, kad prieš atsiskaitymą arba vėliau, 4x4Shop  teisėtomis priemonėmis tikrintų duomenis apie Jūsų mokumą.

11. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.

12. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

13. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

14. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti 4x4Shop. 4x4Shops neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju 4x4Shop turi teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atlikote Jūs.

15. 4x4Shop neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ar sudaro sutartis pasinaudodami e. parduotuvės paslaugomis.

III. 4x4Shop teisės ir pareigos

16. Jeigu užsakymo pateikimo ar sutarties su 4x4Shop sudarymo ar registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, 4x4Shop turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

17. 4x4Shop pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimąsi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

18. 4x4Shop įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19. 4x4Shop, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėtus pinigus grąžinsime per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

20. Už prekes Jūs galite atsiskaityti pavedimu arba grynais.

IV. Prekių pristatymas

21. 4x4Shop įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų užsakyme nurodytu adresu per 3 (trys) darbo dienas nuo apmokėjimo įvykdymo, jei prekės yra sandėlyje Viniuje. Jei apmokėjimas atliekamas arba sutartis įsigalioja ne darbo dieną, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti pirmą po jos einančią darbo dieną. Prekės kurios užsakomos iš kitų Europos sandėlių pristatomos tik suderinus terminus su Jumis. 

22. Prekes pristatys 4x4Shop arba mūsų įgaliotas atstovas, arba kurjerių tarnyba.

23. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo 4x4Shop nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju 4x4Shop įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Visais atvejais 4x4Shop atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių.

24. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Jums pasirašius sąskaitoje-faktūroje ir/ar siuntos perdavimo-priėmimo akte, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje ir/ar siuntos perdavimo-priėmimo akte ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, 4x4Shop yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjote aukščiau nustatyta tvarka.

25. Prekės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos kurjerių tarnybos tarifais arba jei sutarta nemokamai.

V. Prekių garantijos

26. Prekėms suteikiamos gamintojo garantinės sąlygos.

27. Garantinio aptarnavimo laikotarpio, nurodyto Jums išduodamame garantiniame talone, metu Jūs turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.

28. Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo Jums datos.

29. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus garantinį taloną ir pirkimo dokumentą. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą garantiniame talone.

30. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmokate Jūs.

VI. Prekių grąžinimas

DĖMESIO - užsakomos importuojamos prekės, kurių nėra parduotuvės sandėlyje, NEGRAŽINAMOS.

31. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" nuostatos.

32. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

33. 4x4Shop pageidauja, kad prekės būtų grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

34. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (toliau vadinama - vartotojas), jis turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu info@4x4shop.lt arba registruotu paštu Giedraičių g.31 g., LT-09301 Vilnius) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodama prekė) ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos).

35. Jeigu Jūs esate vartotojas, norėdami atsisakyti užsakymo ar sutarties, privalote šių Taisyklių 34 punkte nurodytu terminu ir kontaktiniais adresais pranešti apie užsakymo ar sutarties atsisakymą raštu. Apie užsakymo ar sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val., privalote kreiptis telefonu į 4x4Shop. Atsisakę sutarties, per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo užsakymo ar sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti 4x4Shop nusipirktą prekę, atitinkančią šių Taisyklių 32 punkto reikalavimus, jeigu ji buvo pristatyta. Prekės turi būti grąžintos į 4x4Shop prekybos tašką adresu: Giedraičių g.31, LT-09301 Vilnius. Atsisakius užsakymo ar sutarties, už prekę sumokėti pinigai, atskaičius siuntimo išlaidas, bus grąžinami per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos, paslaugų atsisakymo atveju - per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.

36. Jūs neturite teisės atsisakyti užsakymo ar sutarties, jeigu Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

VII. Baigiamosios nuostatos

37. 4x4Shop pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.

38. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.

39. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

40. Visi nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

41. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

1 priedas prie Elektroninės prekybos taisyklių

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja 4x4Shop ir 4x4Shop elektroninės parduotuvės http://www.4x4shop.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau - Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. 4x4Shop užtikrina, kad asmens duomenys būtų:

3.1. renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

3.2. tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.3. tvarkomi teisėtai, t. y. kai:

3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.3.3. 4x4Shop įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia 4x4Shop arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

3.3.5. kitais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais atvejais.

3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. 4x4Shop gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

5.1. apdoroti Jūsų prekių ir/ar paslaugų užsakymus;

5.2. išrašyti finansinius dokumentus;

5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Pateikdami užsakymą ir sudarydami sutartį ir registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens ir/arba įmonės duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis 4x4Shop įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. 4x4Shop gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. 4x4Shop pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

12. 4x4Shop, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@4x4shop.lt arba paštu, svetainėje nurodytų adresu)

VI. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių keitimas

13. 4x4Shop turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Asmens duomenų tvarkymo taisykles apie tai pranešdamas e. parduotuvėje.

14. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.

15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@4x4shop.lt arba paštu, svetainėje nurodytų adresu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.

16. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Dėkojame už dėmesį ir tikimės būti jums naudingi.

4x4Shop.LT